Core Processes

Core Processes

Under Construction.

Under Construction.

Under Construction.

አውራ ከይዲ ስራሕ ኩለመዳይ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤችኣይቪ

እዚ ከይዲ ስራሕ ካብተን ዓበይቲ ዝበሃላ ከይዲ ስራሕቲ እቲ ሓደ እንትኾን ኣርባዕተ ኬዝቲማት ሒዙ ንጥፈታቱ ድማ ኣብ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤችኣይቪን ኤድስን ካልኦት ብፍኑው ፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን እዩ።

1.  ራእይ ከይዲ ስራሕ

  ኣብ 2030 ምዕጋት ኤችአይቪ ኤድስ  (Ending AIDS)

2. ሽቶ (Goal) ከይዲ ስራሕ

  መጠን ዝርግሐ ኤችአይቪ(ፕሪቫለንስ) ካብ 1.3% ናብ ትሕቲ 1% ምውራድ

  ምዕዋት ሰለስተ ቴስዓ (ንኣብ ደሞም ቫይረስ ኤችኣይቪ ኤድስ ዘለዎም ወገናት ምርካብ፣ ተጠቃምቲ መድሃኒት ፀረ ኤችኣይቪ ምግባርን መጠን ቫይረስ ምውራድን ንኣብ ደሞም ቫይረስ ኤችኣይቪ ኤድስ ዘለዎም ወገናት)

  መጠን በሂወት ምንባር ምምሕያኽ

3. ልእኽቶ ከይዲ ስራሕ

  ኩለ-መዳያዊ፣ ጥንኩር፣ ሰፊሕን ውፅኢታውን ዝኾኑ መደባት ኩሎም ሴክተራትን ሕብረተ-ሰብን ብንቕሓት ብምስታፍ፣ ብምንቅስቓስን ብበዓል ዋንነትን ከባብያዊ ፀገም ብኸባቢ ክፍትሑ ብምግባር ምግፋሕ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ከምኡ’ውን ዘስዕቦ ኩለ-መዳያዊ ሳዕቤን ምንካይ።

4.    ስትራተጅካዊ ዕላማታት (Strategic Objectivesከይዲ ስራሕ

  ዝለዓለ ለዉጢ ከምፅኡ ኣብ ዝኽእሉ ኣዝዮም ተቃላዕቲ ክፋላት ሕ/ሰብ ዕላማ ዝገበረ ናይ ምክልኻል ፕሮግራማት ምስራሕ

  ንተቓላዕቲ  ትኹረት ዝገበረን ዝለዓለ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእልን ፕሮግራምን ፓኬጃትን ብፍንው ፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ካልኦት ሕማማትን ምትግባር

  ንተቓላዕቲ  ትኹረት ዝገበረን ዝለዓለ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእልን ፕሮግራም ምርመራን ሕክምናን ኤችአይቪ ኤድስ ምትግባር

  ካብ ወለዲ/አዶ ናብ ዕሸል ምትሕልላፍ ኤችአይቪ  ቫይረስ  ምዕጋት

  ፅሬት ዘለዎ ህክምናን ክንክንን ፀረኤችአይቪ ግልጋሎት አጠናኺርካ ምቅፃል

  ኣብ ደሞም ቫይረስ ኤችኣይቪ ዘለዎም ወገናት ብሂወት ናይ ምፅናሕ ዕድሎም ምውሳኽ

5.    ወሳኒ ምችው ባይታ ምፍጣር (Critical enablers) ከይዲ ስራሕ

1.      ንፅሬት፤ስርዓት መረዳእታና ትኹረት ምሃብ  

2.      ስርዓት ክትትልን ደገፍን ምጥንኻር

3.      ኣድላዩ ዘበለ ንመሳለጢ ስራሕቲ ዝውዕል ሃፍቲ ምትእልላሽ

4.      ማዕርነትን ፍትሓዊነትን ስርዓተ ፆታ ምጥንኻር፤

5.      አመራርሓ፣ ምትሕብባርን ምሕዝነትን ምጥንኻር እዮም

ስለዚ ኣዉራ ከይዲ ሰራሕ ኩለመዳይ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤችኣይቪ ኤድስ ዘለዉ ክፍታታቱ ንምምላእ ኣብ ኣብዞም ዝስዕቡ ትኹረት ገይሩ እንዳሰርሐ ይርከብ

  ምምሕያሽ ዋንነት ሕ/ሰብ ኣብ ምክ ምቁ ኤችኣይቪ ኤድስ፣

  ተበፃሕነት ግልጋሎት ምክልኻል ኤችኣይቪ ኤድስ፣

  ፅሬትን ሰለጤንን ዘለዎ ግልጋሎት ሕክምና ኤችኣይቪ /ኤድስ ፣

  ኣቅርቦት መድሓኒትን ሕክምና ናዉትን ግልጋሎት ኤችኣይቪ /ኤድስ ፣

  ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ፣

  ምልላይን ምእላይን ሓልክታት ጥዕናን ተበለፅቲ ሕማማትን

  ትካላዊ ኣጠቓቕማ ሃፍቲ ፣ ከምኡውን

  መረዳእታ መሰረት ዝገበረ ኣዋህባ ዉሳነን

ኣብዚ ከይዲ ስራሕ ዝርከባ ኬዝቲማትን ተግባረንን

1. ዘይክሊኒካል ኬዝ ቲም፦ እዚ ኬዝቲም እዚ ኣብ ኩለመዳይ ምክልኻል ኤችኣይቪ ኤድስን ካልኦት ብፍኑው ፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን፣ ባህሪያዊ ለውጢ ምፍጣር፣  ሕብረተሰብ ምልዕዓልን፣ ኮንዶም ክፍፍል፣ ሚይንስትሪሚንግ፣ ፓርትንርሽፕ ከምኡውን አድቮኬሲ ዝነጥፍ ኬዝቲም እዩ

2. ክሊኒካል ኬዝ ቲም፦ እዚ ኬዝቲም እዚ ኣብ ፕሮግራም ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤችኣይቪ ኤድስ ካልኦት ብፍኑው ፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ተባሂሎም ዝውሰዱ ግልጋሎት ምኽርን ምርመራ ኤችኣይቪ፣ ሕክምና ኤችኣይቪን ተበለፅቲ ሕማማትን ንዓበይቲ ኣባፅሕን ህፃናትን፣ ሕክምናዊ ደገፍን ክንክንን ኣብ ደሞም ኤችኣይቪ ዘለዎም ሰባት፣ ምክልኻል ምትሕልላፍ ኤችኣይቪ ካብ ኣዶ ናብ ዕሸል፣ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤችኣይቪ ኤድስ ካልኦት ብፍኑው ፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ዝአመሰሉን ስራሕቲ፣… ዘጠቓልል እዩ

3. ምትእኽኻብ ምክፍፋልን ሃፍቲ፦ እዚ ኬዝቲም እዚ ኣብ ውሽጣዊን ግዳማዊን ሃፍቲ ብምትእልላሽ ለበዳ ኤችኣይቪ ኤድስ ምዕጋትን ሳዕቤናቱ ምቅናስን ዝዓለመ ዩ፡፡ ኣብዚ ዝጠቃለሉ ድማ ፕሮፖዛላት ምድላው ፈንድ ምድላይን ንመፈፀሚ ምክፍፋልን እዮም

4. ትልሚ ክትትልን ደገፍን፦ ኩለ-መዳያዊ ትልሚ ብምውፃእ ንሴክተራትን ወረዳታትን ደገፍን ክትትልን ማለት በብብርኩ ዝርከብ ልምዓት ሰራዊት ምብቃዕን ማሕነቆታት ፈትሽካ መፍትሒ ሓሳባት ብምቅማጥን፣ ንዞም መፍትሒ ሓሳባት ተኸታቲልካ ምፍፃምን ንክፍፀሙ ምግባርን ኾይኑ ኣብዚ ዝጠቓለሉ ድማ፡- ምድላው መሳርሕታት ደገፍን ክትትልን፣ ምክያድ ድጋፋዊ ዑደትን ሓበራዊ ገምጋምን፣ ምድላውን ምሃብን ግብረ-መልሲ ሓበራዊ ዑደት ብሉፅ ተሞክሮ ምልላይን ምፍላጥን እዮም፡፡

Scroll to top