ገምጋማዊ ስልጠና 1ይ መንፈቕ 2011ዓ.ም ዳይሬክቶሬት ቁፅፅር ጥዕና ተሳሊጡ፡፡

ገምጋማዊ ስልጠና 1ይ መንፈቕ 2011ዓ.ም ዳይሬክቶሬት ቁፅፅር ጥዕና ካብ ለካቲት 15-17/2011 ዓ.ም ኣብ ከተማ ኣክሱም ተሳሊጡ፡፡
ኣብቲ ገምጋማዊ ስልጠና ክፍተት መሰረት ዝገበሩ ሞያዊ ስልጠናታት ዝተውሃቡ ኮይኖም ፀብፃብ ኣፈፃፅማ መደባት 6 ወርሒ ዝተወሰኑ ወረዳታት ከቕርቡ ተገይሩ፡፡ቐፂሉ ፀብፃብ ኣፈፃፅማ መደባት 6 ወርሒ ቁፅፅር ጥዕና ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ዝቐረበ ኾይኑ ብዳሬክቶሬት ዳሬክተር ቁፅፅር ጥዕና ቢሮና ኣይተ ባህረ ተካ እናተመርሐ ዒሚቕ ምይይጥ ተሳሊጡ፡፡
ስዒቡ ኣፈፃፅማ መደባት ቁፅፅር ጥዕና ወረዳታት ብመሰረት ህንፀት ሰራዊት ልምዓት ጥዕና፣ኣጠቓቕማ ሚድያ፣ምንቅስቀቓስ ኮሚቴ ቁፅፅር ጥዕና፣’ኣፈፃፅማ ስራሕቲ ፍላግ ሺፕ’፣ምስ መድረግቲ ኣካላ ዘሎ ርክብን በቢ ዞባኦም ገምጊሞም ከቕርቡ ዝተገበረ ኮይኑ ዝነበሩ ክፍተታት፣ መፍትሒ ሓሳባትን ብክልል ክምለሱ ዝግብኦም ሕቶታትን ብዝርዝር ቀሪቦም፡፡

መቕረብቲ ኣብ ህንፀት ሰራዊት ልምዓት ጥዕና ምዝሕሓል ምህላዉን ንኣፈፃፅማ መደባት ቁፅፅር ጥዕና እውን ኣልታዊ ፅልዋ ምሕዳሩ ብምሕባር ናብ ንቡር ቦታኡ ንምምላስ ከም ዝሰርሑ ሓቢሮም፡፡
ኣብ ኣፈፃፅማ መደባት ንዝተርአዩ ጉድለታት ሓላፍነት ክወስዱ ዝግብኦም ባዕሎም -ኬዝ ቲም ቁፅፅር ጥዕና-ምኳኖምን ናብ ካሊእ ኣካል ምንጣር ከም ዘድልን ተሳተፍቲ ገሊፆም፡፡
ስለዚ ኮሚቴ ቁፅፅር ጥዕና፣መድረግቲ ኣካላት፣ ጉጅለ ልምዓትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ብምውዳድ ኩለመዳያዊ መደባት ቁፅፅር ጥዕና ብሓዱሽ ምልዕዓል ከም ዝሰርሑ ተዛሪቦም፡፡
ብምቕፃል ኣይተ ባህረ ተካ ዳሬክቶሬት ዳይሬክተር ቁፅፅር ጥዕና ቢሮ ጥዕና ናይ ጥንካረና ይኹን ድኽመታትና ምንጪ ባዕልና ምኳና ተገንዚብና ሰራዊት ልምዓት ጥዕና ኣሓይልና ብምንቅስቓስ ጥዕና ሕ/ሰብና ንምውሓስ ሞያዊ ግዴታና ክንዋፃእ ይግባባእ ኢሎም፡፡

ኣብ መወዳእታ ሕዚ ንዘለናዮ መድረኽ ዝምጥን ትልምን ምድላውን ብምውጋን ብሓዱሽ ወነን ልዑል ሕራነን ሕ/ሰብና እነገልግለሉ እዋን ምኳኑ ብምሕባር ክልል እውን ዝኽእሎ ኣድላይ ድጋፍ ከም ዝገብር ብምሕባር ትኹረት ዘድዮም ቐንዲ ቐንዲ መደባትን ቀፀልቲ ኣንፈታትን ኣቕሪቦም፡፡

ገምጋማዊ ስልጠና 1ይ መንፈቕ 2011ዓ.ም ዳይሬክቶሬት ቁፅፅር ጥዕና ተሳሊጡ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top