[:en]ኣፃዳፊ ውፅኣትን ተምላስን ብሓባር ንከላኸል[:]

[:en]ኣፃዳፊ ውፅኣትን ተምላስን ብሓባር ንከላኸል

ሕማም ኣፃዳፊ ውፅኣትን ተምላስን ብዓይኒ ብዘይረኣዩ ደቀቕቲ ታሃዋስያን ዝመፅእ ሕማም እዩ፡፡
እዚ ሕማም ካብ ሕሙም ሰብ ብዝወፅእ ውፅኣትን ተምላስን ዝተበከለ ምግብን መስተን ኣቢሉ ናብ ጥዑይ ሰብ ኣፍ ብምእታው ብዝልዓለ ቅልጣፈ ኣብ ሓፂር ስዓታት ዝመሓላለፍ ሓደገኛ ሕማም እዩ፡፡
መመሓላለፊ መንገድታት
ሕማም ኣፃዳፊ ውፅኣትን ተምላስን ውልቀ ከባቢን ፅሬትን ብዘይምሕላው ካብ ሕሙም ብዝወፅእ ፈሳሲ ዝተብከሉ ምግቢ ብምብላዕ፣ ፅሬቱ ዘይተሓለወን ዘይተሓከመን ማይ ብምስታይን ኣቢሉ ካብ ሕሙም ሰብ ናብ ጥዑይ ሰብ ኣብ ሓፂር ስዓታት ይመሓላለፍ፡፡
ሕክምና ሕማም ኣፃዳፊ ውፅኣትን ተምላስን

እዚ ሕማም እዙይ ብእዋኑ እንተዘይተሓኪሙ ኣብ ሰውነት ዘሎ ፈሳሲ ጠቐምቲ ንጥረ ነገራት ብምንፃፍ ዓቕሚ ዘዳኽምን ኣብ ሓፂር ስዓታት ንሞት ዘሳጥሕን ሓደገኛ ሕማም እዩ።ስለዚ ካብቶም ምልክታት ዋላ ሓደ ዝተርኣዮ ሰብ ብህፁፅ ናብ ትካል ጥዕና ከይዱ ግልጋሎት ሕክምና ብምርካብ ሙሉእ ብሙሉእ ዝድሕን ሕማም እዩ።ናብ ትካል ጥዕና ክሳብ ዝበፅሕ ድማ ካብ ሰውነት ዝወፀ ፈሳሲ ንምትካአ መድሕን ሂወት ንጥረ ነገር ወይ ድማ 6 ናይ ሻሂ ማንካ ሽኮር፣ 1 ናይ ሻሂ ማንካ ጨው ፈሊሑ ኣብ ዝዘሓለ 1 ሊትሮ ማይ ብምብፅባፅ ምስታይ ኣገዳሲ እዩ፡፡

መከላኸሊ መንገዲታት

  •  ሽቓቕ ምጥቃምን ብፅሬት ምሓዝን
  • ምግቢ ብዝግባእ ምብሳልን ብፅሬት ምሓዝን
  • ደረቅን ፈሳስን ርስሓት ብዝግባእ ምእላይን ምውጋድን
  • ኣብ እዞም ዝስዕቡ ወሰንቲ እዋናት ኢድና ብማይን ብሳሙናን ብደንቢ ኣፅሪና ብምሕፃብ፡
  • ድሕሪ ሽቓቕ ምጥቃምና
  • ቅድሚ ምግቢ ምድላውና
  • ቅድሚ ምግቢ ምምጋብና
  • ድሕሪ ህፃናት ምፅርራይና
  • ቅድሚ ህፃናት ጡብ ምጥባብና
  • ድሕሪ ዝኾነ ደረቕ ጉሓፍን ረሳሕ ፈሳሲ ምንካእና

[:]

[:en]ኣፃዳፊ ውፅኣትን ተምላስን ብሓባር ንከላኸል[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top