ትእምት 10 ዘመናዊ ኣምቡላንስ ብሓገዝ ንቢሮ ሓለዋ ጥዕና ሂባ፡፡ዓሰርተ ዘመናዊ ኣምቡላንስ ብሓገዝ ንቢሮ ሓለዋ ጥዕና ሂባ፡፡

[:en]20 ጥሪ 2009 ዓ/ም ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ኣብ ዝተገበረ ስርዓት ርኽክብ ሓለፍቲ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይን ሓለፍቲ ቢሮሓለዋ ጥዕና ትግራይን ተወከልቲ ህዝቢ ከተማ መቐለን ተወከልቲ ወረዳታትን ዝተረኽቡ እንትኾን ብድምቕ ዝበለ ጓይላን ዕልልታን ተሰንዩ ተሳሊጡ፡፡

ቁልፊ እተን ኣንቡላንስ ኣቦ መንበር ቦርድ በዓል ሓደራ ትእምት ኣይተ ቴድሮስ ሓጎስን ፈፃሚት ዋና ዳይሬክተር ኢንቨስትመንት ትእምት ወ/ሮ ኣዜብ መስፍንን ንሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ደ/ር ሓጎስ ጎደፋይ ኣረኪቦም ፡፡ደ/ር ሓጎስ ብወገኖም ፀገም ኣለወን ተባሂለን ንዝተሓረያ ተወከልቲ 10 ወረዳታት ትግራይ ኣመሓላሊፎም፡፡

ኣይተ ቴድሮስ ነተን ዝተሓገዛ ዘመናዊ ኣንቡላንሳት ምስ ሓለፍቲ ን ተወከልቲ ህዝብን ዘይሮም ድህሪ ምዕዛብ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ፡-ትእምት ውፅኢት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እያ፡፡ብምዃና ድማ ፀገም ህዝባ ንምፍታሕ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ንምግባር ዓሊማ ከምዝተጣየሸትን ቅድም ክብል ነታ ጨና ኢንዳስትሪ ሓሪምዋ ዝነበረት ትግራይና ብኢንዳስትሪታት ክትዕንብብን ደቃ ብቴክኖሎጂ ክዓብዩን ብቢልዮናት ብር ዝግመት በጀት መዲባ ኣብ ኢንቨስትመንት ኢንዳስትሪታት ሰፊሕ ስራሕቲ ሰሪሓን እናሰርሐትን ትርከብ፡፡ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ እውን ንጉድኣት ኣካል ኩናት ትግራይን ስድራ ስውኣትን እግሪ ናይ ምትካል ስራሕቲ ጀሚራ እናሰርሐት እያ፡፡

ኣብ ግልጋሎት ህዝቢ ዝውዕሉ መሰናድኦ ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ቴክኒክን ሞያን ሰሪሓ ንህዝቢ ዘረከበት እንትትኮን ሐዚ እውን ገና ምስ ህዝቢ ሓቢራ እናሰርሐት ትርከብ፡፡

ብመዳይ ጥዕና እውን ተበፃሕነት ግልጋሎት ጥዕና ንምስፋሕ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ዝጀመረት እንትትኮን ሎሚ ድማ መሪሕ ጭርሖ ውድብናን መንግስትናን ኣዶ ህይወት እናሃበት ህይወታ ክትስእን ኣይብላን ዝብል ንምዕዋት፡- ብልዕሊ ብር 11 ሚልዮን ዝዓደገተን ንኽልልናን ከባቢናን ፈላሞት ዝኾና ኩሉ ዘማልኣ 10 ዘመናዎት ኣምቡላንስ ንዝተፀገመ ህዝብና ግልጋሎት ክህባ እንትነረክብ ከምወገናውነትና ሓበን ይስመዓና፡፡ብቐፃሊ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ደረጅኡ ዝሓለወ ሆስፒታል ንምህናፅ ምድላዋትና ከምዝዛዘምና ክሕብር ይፈቱ፡፡ትእምት ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ዝቖመት ትካል ምዃና ንምርግጋፅ ብቐፃሊ ፀገም ህዝቢ ኣብ ምፍታሕ ከምትነጥፍ ከዘኻኽር ይፈቱ ኢሎም፡፡

ነቲ መፍትሕ ተረኪቦም ንዝተሓረያ ወረዳታት ዘሰጋገሩ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ዶ/ር ሓጎስ ጎዲፋይ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ትእምት ጎናጎኒ እተሳልጦ ሰፋሕቲ ልምዓት ኢንቨስትመንት ኢንዳስትሪታት ኣብ መደባት ጥዕና ብፍላይ ኣብ ምክልኻል ስራሕቲ ሰፊሕ ስራሕ እናሰርሐት ዝመፀትን፣ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘጋጠመና ሕማም ማያዊ ውፅኣት ኣብ ምክልኻል፡ ብናውቲ ሕክምናን ኣፋውስን ቀረብ ብሚልዮናት ዝግመት ብር ኣቕሪባ ታርኣ ተፃዊታ ፡፡ሐዚ ድማ ቅድሚ ሐዚ ዝነበረ ኣወሃህባ ግልጋሎት ኣምቡላንስ ካብ ናይ ምጉዕዓዝ ግልጋሎት ወፂና ግልጋሎት ሕክምና ኣምቡላንስ ክነተኣታትወሉ ዘኽእል ቴክኖሎጂ ዘዕጥቓ ዘመናዊ ኣንቡላንስ ሓጊዛትና እኒሃ፡፡ በዙይ ድማ ብስመይን ብስም ህዝብን ቢሮናን ከመስግን እፈቱ፡፡ኣብዝሓለፈ እዋን ግልጋሎት ኣምቡላንስ ካብዝረኸቡ ወገናት እተን ልዕሊ 60 ምኢታዊ ወላዳት ኣዴታት እየን ነይረን፡፡ከም ቢሮ ዝሓዝናዮ ትልሚ ሕድሕድ ጣብያ ጥዕና ናይ ባዕሉ ሓደ ኣምቡላንስ ክህልዎ እዩ፡፡ ነዙይ ንምዕዋት ግደ ትእምት ዝለዓለ ምዃኑ እናገለፅኩ፡፡ ዝጀመረቶ ኣጠናኺራ ክትቅፅልን እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ንምህናፅ ዝተሓስበ ሆስፒታል ብእዋኑ ተሰሪሑ ናብ ግልጋሎት ክበቕዕ ክትገብሩልና በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተይ ኣቕርብ፡፡ቢሮ ሓለዋ ጥዕና እውን ኣብ መዳይ ጥዕና ንእትሰርሕዎ ኩሉ ንምዕዋት ኣብ ጎንኹም ኮይኑ ከምዝሰርሕ ከረጋግፅ እፈቱ፡፡በዚ ኣጋጣሚ መደባት ጥዕና በቲ ዝተትሓዘሉ ትልሚ ንኽዕወት ኩሉ እጃሙ ክዋፃእ ፃውዒት የቕርብ ፡፡ብምባል ነቲ ዕለት ኣመልኪቱ ብቢሮ ሓለዋ ጥዕና ዝተዳለወ ምስክር ወረቐትን ሽልማትን ንሓለፍቲ ትእምት ኣረኪቦም፡፡[:]

ትእምት 10 ዘመናዊ ኣምቡላንስ ብሓገዝ ንቢሮ ሓለዋ ጥዕና ሂባ፡፡ዓሰርተ ዘመናዊ ኣምቡላንስ ብሓገዝ ንቢሮ ሓለዋ ጥዕና ሂባ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top