መድረኽ ህንፀት ሰራዊት ልምዓት ዞባ ምዕራብ ተሳሊጡ፡፡

መድረኽ ህንፀት ሰራዊት ልምዓት ጥዕና ዞባ ምዕራብ ለካቲት 16/2011 ዓ.ም ኣብ ከተማ ዳንሻ ተሳሊጡ፡፡ ኣብቲ መድረኽ ፈለማ ኣፈፃፅማ 6 ወርሒ መደባት ጥዕናን ቐፀልቲ ኣንፈታትን ብኣይተ ባህረ ተካ፤ግብረ መልሲ ዝተዋደደ ድጋፋዊ ዑደት ድማ ብኣይተ ሳሚኤል ኣረጋይ ካብ ቢሮ ጥዕና ብዝርዝር ቐሪቡ፡፡ ድሕሪ ዝቐረቡ ፀብፃባት ዋና ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣይተ ርስቁ ኣለማው ኣብ ዝቐረቡ ፀብፃባት ሓፈሻዊ ሪኢቶ ብምቕማጥ ኣብ እዋን ምይይጥ ብትኹረት ተገምጊሞም ምስ ተሓታትነትን መፍትሐመ ሓሳብን ኽቐርቡ ዝግብኦም ክንክን ጥዕና ኣዴታትን ህፃናትን፣ስነ-ፅሬት፣መድሕን ጥዕናን ግደ ውዳበታት ሓፋሽ ኣብ ምፍፃም መደባት ጥዕናን ዝብሉ እቶም ቐንዲ ቐንዲ ምኳኖም ሓቢሮም፡፡

ተሳተፍቲ በቢ ወረዳኦም ተፈልዮም ዓሚቕ ምይይጥ ብምክያድ ፀብፃብ ምይይጥ ብመሰረት ዝተውሃበ ኣንፈት ኣቕሪቦም ፡፡ መቕረብቲ ቀንዲ መንቀሊ ፀገማት ውዳበታት ሒዝካ ዘይምስራሕ፣ ፀገማትካ ንኻልእ 3ይ ወገን ምስባብ ፣ኣፈፃፅማ መደባት ክንዲ ብውፅኢት ብድኻም ምልካዕ፣ ብዓርሰ ተበግሶ ቀፃልነት ዘለዎ ስራሕ ክንዲ ምስራሕ ቀስቃሲ ምድላይን መደባት እንትወድቁ ናብ ተሓታትነት ዘይምስጋርን ዝብሉ ምኳኖም ገሊፆም፡፡
ዶ/ር ሓጎስ ጎደፋይ እቲ ብወረዳታት ዝቐረበ ፀብፃብ ዕምቆት ዘየብሎም፣ብርኪ ህንፀት ሰራዊት ጥዕና ኣበይ ከም ዘሎ ዘየርእን ዝኣተናዮ ቃልን ዘለናዮ መድረኽን ዘይምጥን ምኳኑ ገሊፆም፡፡

ካብ ምንቅዕራር ወፂና ተሓታትነት ብምርግጋፅ ዝተርአዩ ክፍተታት ኣብ ሓፂር እዋን ክንእርምን ኩለመዳዊ መደባት ጥዕና ብዝተዋደደ መልክዑ ብምዕማም ሕ/ሰብና ክንክሕስን ይግባ፤ እንተዘይ ኮይኑ ግና ሓላፍነት ርስቲ ስለዘይኮነ በቢ ብርኩ ተሓታትነት መሰረት ዝገበረ ሽግሽግ ከም ዝግባእ ዶ/ር ሓጎስ ሓቢሮም፡፡
ኣይተ ርስቁ ብወገኖም ዘለናዮ መድረኽ ካብ ልሙዳት ፀገማትን በለካ ለኽዐካን ወፂና መስርሕ ተሓታትነት ብምርግጋፅ ሕ/ሰብና ብቕንዕናን ተኣማንነትን ንምግልጋል ንሕርነሉ እዩ ኢሎም፡፡ ሰለዚ በዚ መንፅር ተመዓራሪና ዝሓዝናዮም መደባት ኣብ ዝተረፉና ኣዋርሕ ንምዕዋት ውዳበታት ሓፋሽ ብምልዕዓል ተዋዲድና ንረባረብ ኢሎም፡፡

ሓላፊት ቢሮ ጉ/ደ/ኣነስትዮ ዶ/ር የትም ወርቅ ብወገነን ውዳበ ጉጅለ ልምዓት ደ/ኣነ ናብራ ደ/ኣነ ንምልዋጥ ዓሊሙ ብደሌትን ተበግሶን ደ/ኣነ ዝተጣየሸ ውዳበ ምኳኑ ብምሕባር ንተግባራውነቱ ክንረባረብ ይግባእ ኢለን፡፡ ተረባሕነት ደቁ ኣነ ዘየረጋግፅ እንተኾይኑ ግና ቀፃልነት ከም ዘይህልዎ ሓቢረን፡፡ ስትሪን ኮሚቴ እውን እዙይ ተገንዚቡ ተጠናኺሩ ክሰርሕን ክመርሕን ይግባእ ኢለን፡፡

እዚ መድረኽ ብብርኪ ወረዳ፣ ጣብያ ጥዕናን ተፋሰስን ብዝተዳለወ መሰልጠኒ ማንዋል ጉጅለ ልምዓት ደ/ኣነ መሰረት ከም ዝቕፅል ተሓቢሩ፡፡
ኣብቲ መድረኽ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ዶ/ር ሓጎስ ጎደፋይ፣ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደ/ኣነስተዮ ዶ/ር የትም-ወርቅን ዋና ኣማሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ኣይተ ርስቁ ኣለማውን ሓዊሱ ልዕሊ 120 ዝምልከቶም ኣካላት ተረኺቦም፡፡

መድረኽ ህንፀት ሰራዊት ልምዓት ዞባ ምዕራብ ተሳሊጡ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top