ላዕለዎት ሓኻይም ክልልና ብሽም ማዕልቲ ሰማታት ሰነ 15/09ዓ/ም ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ደብረ ሂወት ዑደት ኣካይዶም።

[:en]እዞም ዑደተኛታት ብዝኸበሩ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና እናተመርሑ እዮም ኣብ ውልቀ ስድራን ትካላት ጥዕና ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ጥዕና ክርእዩ ውዒሎም።ኣብቲ ዑደት ክቡር ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ሓዊሱ ልዕሊ 60 ዝኾኑ ዶካትር/ ካብ መንግስታውን ወልቀን  ተረኺቦም እዮም።

ዕላማ እቲ ዑደት ላዕለዎት ሓኻይምና ኣብ ታሕቲ ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ጥዕና ብምዕዛብ ካብ ኣቶም ዝግበር ትፅቢት ትሉም ብዝኾነ መንገዲ ድጋፍን ርክቦምን ንምጥንኻር ዝዓለመ እዩ ነይሩ!

ኣብዚ ዑደት ብፍላይ ኣብ ሕድሕድ ስድራ ዝተኣታተዉ ስራሕቲ ፓከጅ ጥዕና ብጭቡጥ በቶም መራሕቲ ስድራን ጣብያ ኣመሓዳርን መብርህታት ተዋሂቦም እዮም።

ኣብዚ ዑደት ብፍላይ ኣብ ሕድሕድ ስድራ ዝተኣታተዉ ስራሕቲ ፓከጅ ጥዕና ብጭቡጥ በቶም መራሕቲ ስድራን ጣብያ ኣመሓዳርን መብርህታት ተዋሂቦም እዮም።

tabyaleaderdemo

ብጣብያ ኣመሃዳሪ ኣይተ ግርማይ መብርሂ   እንትውሃብ          ወ/ሮ ኪዳን ኣጠቓቕማ ባዮ ጋዝ መብርሂ እንተብርሃ                                  sofahandwash

                          ዑደተኛታት  ብኸባቢ ማተርያል ዝተሰርሑ ሶፋን መሕፀብን እንትዕዘቡ

lightkuk

                         መብራህትን ምብሳል መግብን ብሓይሊ ባዮ ጋዝ

ነባሪ እቲ ከባቢ ኣዶ ሂወት እናሃበት ሂወታ ክትግብር የብላን ዝብል ጭርሖ ሐዚ በዚ ማዕልቲ ሰማእታት ዳግም ብምሕዳስ እናሰርሐ ምዃኑ ብፍላይ ድማ «ንኣዶ ይግብኣ ክብሪ ባዕላ ዋዕሮ ደቃ ነብሪ» ብዝብል ቃል እቲ ሕሉፍ ቃልሲ ህዝብና ዝነበሮ ትረት፣ ስረን ወነን ክንደየናይ ድልዱል ከምዝነበረ ንዑደተኛታት ኣዘኻኺሮም እዮም።ብምቕፃል ሓኻይምናውን ነዚ ዘምሃሮም ህዝቢ ንሰማእታትና ብሙያና ክንክሕስ ኢና ዝብል መሪሕ ቃል ሒዞም ብጭቡጥ ብተግባር ኣብዚ ዝለዓለ ግፍዒ ዝተፈፀመሉ ቦታ መፂኦም ውፅኢት ቃልሲ ዝኾኑ ስራሕቲ ጥዕና ምርኣዮም ንዝበለፀ ስራሕ ከምዘለዓዕሎም ሓቢሮም።

megabHCHawzenphospital

ዑደት ኣብ ጣ/ጥዕና መጋብ                                             ዑደት ኣብ መባእታዊ ሆስፒታል ሓውዜን

hometohome

ኣብ ጣብያ ደ/ሂወት ገዛንገዛ ዑደት እንተካይዱ

ድሕሪ ስደራ ቤታት ዑደት ጣብያ ጥዕና መጋብን መባእታዊ ሆስፒታል ሓውዜንን እውን ተዛዊሮም ብምርኣይ ኣብተን ትካላት ጥዕና ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ብኣመራርሓን ሰብ ሙያ እተን ትካላት መብርሂ ተዋሂቡ እዩ።ዑደተኛታትውን ንቐፃሊ ነተን ትካላት ጥዕና ብፍልጠት ብናውትን ብተግባር ሙያዊ ደገፍ ከምዝህቡ ቃል ኣትዮም እዮም።

ኣብ መወዳእታ ሓፂር ውዕሎ ዑደቶም ብፍላይ ካብቲ ዝረኣናዮ  እንታይ ተማሂርና፣ ኣብ ሆስፒታላትና ዘጋጥሙ ዘለዉ ፈተናታት ምስ ታሕቲ ዘለና ርክብ እንታይ ይመስልን ኣብ ቀፃሊ እንታይ ክንሕግዝ ንኽእልን ዝብሉ ዛዕባታት ኣመልኪቶም ብደክተር ሓጎስ እናተመርሐ ሓፂር ፓናል ምይይጥ ኣካይዶም።

panalphoteprogram

ምይይጥ ፓናል ኣብ ሎጅ ገርዓልታ

ኣብቲ ምይይጥ ኣብ ሆስፒታላትና ዝርአ ዘሎን ህዝቢ ዘመርረሉ ሕፅረት መድሓኒትን ምጭንናቕ ተገልገልቲ ብውነ ተራእዩ እዚ ፀገም ንምፍታሕ ላዕለዎት ሓኻይምና ንታሕቲ ውርድ እናበሉ ማእኸል መራኸቲ ናቑጣታት ብምጥያሽ በቢቀረብኦም ክሕግዙ ኣብ ሓደ ምርድዳእ ተበፂሑን ከምዚ ዓይነት ዑደትን ትዕዝብትን ውድብ እናበሉ ብቐፃልነት ክካየድን ቢሮ ክደፍአሉን ብምሕባር እቲ ዑደት ብፅቡቅ ተዛዚሙ።

ሕድሪ ጀጋኑ ሰማእታትና ኣይነዕብርን!

ዘልኣለማዊ ክብርን ሞገስን ንሰማእታትና!

ንኣዶ ይግብኣ ክብሪ ባዕላ ዋዕሮ ደቃ ነብሪ!

ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና!

ሰነ15/2009ዓ/ም[:]

ላዕለዎት ሓኻይም ክልልና ብሽም ማዕልቲ ሰማታት ሰነ 15/09ዓ/ም ኣብ ወረዳ ሓውዜን ጣብያ ደብረ ሂወት ዑደት ኣካይዶም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top