Daily report

02 ነሓሰ 2012 ዓ.ም
 ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ውሽጢ 265 ሰባት ምርመራ ላብራቶሪ ገይሮም 40 ተባዕትዮ 11 ኣንስትዮ ብድምር ሓምሳን ሓደን (51) ወገናት ቫይረስ ኮሮና ተረኺብዎም ኣሎ፡፡ እቶም ሰለስተ (3) ወገናት ካብ ማሕበረሰብ ማለት ምስ ዝተፈልጠ ቫይረስ ኮሮና ዘለዎ ሰብ ርክብ ዘይነበሮም፣ ሓደ (1) በዓል ሞያ ጥዕና፣ ሓሙሽተ (5) ወገናት ንግልጋሎት ናብ ትካል ጥዕና ካብ ዝመፁ፣ ሸውዓተ (7) ወገናት ምስ ዝተፈልጠ ቫይረስ ኮሮና ዘለዎ ሰብ ርክብ ዝነበሮም ኮይኖም ኣብ መወሸቢ ማእኸል ዝነበሩ ፣ ሰላሳን ሓሙሽተን (35) ወገናት ድማ ኣብ መወሸቢ ማእኸል ዝነበሩን ጉዕዞ ታሪኽ ዝነበሮምን እዮም፡፡
ፍልፍል ተቓላዓይነትን ዝተረኸብሉ ቦታን
• ክልተ (2) ወገናት ኣብ መቐለ፣ ሓደ (1) ወገን ኣብ ዓዲግራት፣ ብድምር ሰለስተ (3) ካብ ማሕበረሰብ ተቓላዕቲ ቦታታት ካብ ዝበሃሉ ብበዝሒ ግልጋሎት ሕብረተሰብ ዝረኽበሎምን ግቡእ ጥንቃቐ ዘይገበሩን /ከም እንዳቡን፣ ካፌ፣ ቤት ምግብን ሆቴላትን ዝመሳሰሉ ናሙና ተወሲዱ ቫይረስ ኮሮና ዝተረኸቦም እዮም
• ሓደ (1) ኣብ መቐለ በዓል ሞያ ጥዕና ተረኺብዎ
• ሓሙሽተ (5) ወገናት ኣብ መቐለ ንግልጋሎት ናብ ትካል ጥዕና ካብ ዝመፁ ብዝተገበረ ምርመራ ዝተረኸቡ
• ሽዱሽተ (6) ወገናት ኣብ መቐለ፣ ሓደ (1) ወገን ኣብ ሕንጣሎ ዋጅራት ብድምር ሸውዓተ (7) ወገናት ምስ ዝተፈልጠ ቫይረስ ኮሮና ዘለዎ ሰብ ርክብ ዝነበሮም ኮይኖም ኣብ መወሸቢ ማእኸል ዝነበሩ
• ሰላሳን ሓሙሽተን (35) ወገናት ኣብ መቐለ ኣብ ማእኸል መወሸቢ ዝነበሩን ጉዕዞ ታሪኽ ዝነበሮምን እዮም፡፡
ዝድሓኑ
ሓሙሽተ (5) ወገናት ካብ መቐለ፣ ክልተ (2) ወገናት ካብ ኣክሱም ድምር ሸውዓተ (7) ወገናት ካብ ማእኸል መሐከሚ ቫይረስ ኮሮና ሎሚ ዕለት ድሒኖም ናብ ገዝኦም ተፋኒዮም እዮም፡፡
ድምር ክሳብ ሎሚ
ብጠቕላላ ክሳብ ሕዚ ኣብ ትግራይ 25,844 ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ዝተገበረሎም እንትኾኑ ካብቶም ዝተመርመሩ ሰባት 1,067 ቫይረስ ኮሮና ተረኺብዎም፡፡ ካብዚኦም 474 ወገናት ኣብ መሐከሚ ማእኸል እንትርከቡ፤ ኣብ ክትትል ሕክምና ካብዘለው እቶም 25 ኣብ ቀሊል ክትትል ሕክምና፣ 4 ኣብ ፅኑዕ ክትትል ሕክምና 3 ድማ ኣብ ክትትል ከቢድ ፅኑዕ ሕክምና ይርከቡ፡፡ ብጠቕላላ ክሳብ ሕዚ 588 ሰባት ካብ ቫይረስ ኮሮና ዲሒኖም ናብ ገዝኦም ዝተፋነው እንትኾኑ ክሳብ ሕዚ ብምኽንያት ቫይረስ ኮሮና ናይ 5 ወገናት ሞት ኣጋጢሙ እዩ፡፡

 

ዶ/ር ሓጎስ ጎደፋይ
ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ

Scroll to top